คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ขอแสดงความยินดีกับ คุณณัฐกฤตา อุทธโยธา

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับ ” คุณณัฐกฤตา อุทธโยธา “ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 จากโรงพยาบาลกรุงเทพ เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 วันพยาบาลแห่งชาติ
>>>> ปัจจุบันคุณณัฐกฤตาปฏิบัติงานอยู่แผนก ward 4I Medical International Arabic โรงพยาบาลกรุงเทพ

คุณณัฐกฤตา อุทธโยธา
มหาวิทยาลัยคริสเตียน