คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ลักขณา บุญมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

      ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ลักขณา บุญมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ซึ่งเป็นศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยระดับดี จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี