คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีกับ กรรณิกา ศิริแสน

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
นางสาวกรรณิกา  ศิริแสน ปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน สีลม ได้สอบผ่านเข้าศึกษาในหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลระดับวุฒิบัตร 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2564 

ตามประกาศของวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน