คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีกับ คุณจิณณพัต ธนกิจวรบูลย์

      ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน คุณจิณณพัต ธนกิจวรบูลย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ที่ได้รับรางวัลพยาบาลพี่เลี้ยงดีเด่นจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี