คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีกับ คุณดาวรินทร์ พรสวัสดิ์

    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับ ” ” ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ รหัส 400XXX ที่ได้รับคัดเลือกเป็น ” คนดีขององค์กร ประจำปี 2565 ” ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2564

>>> ปัจจุบันคุณดาวรินทร์ ปฏิบัติงานแผนก OPD สูติ-นรีเวช ตำแหน่งหัวหน้างานผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน