คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอารีรัตน์ สนั่นเอื้อ

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับ ” คุณอารีรัตน์ สนั่นเอื้อ ” ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัส 530XXX ที่ได้รับรางวัลบุคคลที่มีพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ (Excellent Service Behavior) ประจำเดือนตุลาคม 2563 จากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 มอบให้ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 [ ปัจจุบันคุณอารีรัตน์ปฏิบัติงานอยู่แผนกุมารเวช โรงพยาบาลบางปะกอก9 ]

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน