คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ส่งมอบงานวิจัยให้องค์กรผู้ใช้ประโยชน์ “Handed over the research paper”

     อาจารย์สงกรานต์ กลมสุข หัวหหน้าหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวและบริการ และอาจารย์ปรีชา พิณชุนศรี ผู้ช่วยคณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นตัวแทนคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มอบเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “แนวทางการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ กรณีศึกษา วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม (Guideline on Developing Facility for Senior Tourists : Case Study of Wat Pra Pathom Chedi, Nakhon Pathom Province)” ซึ่งมีอาจารย์ชนิษฐา ใจเป็ง อาจารย์ปัญจพร ธนาวชิรานันท์ อาจารย์สงกรานต์ กลมสุข และอาจารย์ผู้ช่วยสอนโชติมา ดีพลพันธ์ จากสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการเป็นคณะทำงานวิจัยดังกล่าว ให้แก่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีคุณกาญจน์กุระ ฮัยสคาเนน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม เป็นตัวแทนรับมอบ นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางในการทำงานร่วมกันในอนาคตอีกด้วย

     Mr.Songkran Klomsook, Head of Tourism and Hospitality Management program and Mr.Preecha Pinchunsri, Assistant to the Dean of Multidisciplinary College, Christian University of Thailand handed over a complete research paper entitled “Guideline on Developing Facility for Senior Tourists : Case Study of Wat Pra Pathom Chedi, Nakhon Pathom Province” done by Ajarn Chanistha Jaipeng, Ajarn Panjaporn Thanawachiranan Ajarn Songkran Klomsook and teaching assistant Chotima Deeponpan from the Department of Tourism and Hospitality Management to Khun Kankura Haisakanen, the Office of Tourism and Sports Nakhon Pathom Province for their future usage as well as finding an opportunity to work together in the future.