คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการเสวนาวิชาการเรื่อง “Research development: กลยุทธ์การเขียน ผลงานวิชาการอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ”

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

      คณะกรรมการส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม คณะสหวิทยาการ จัดโครงการเสวนาวิชาการเรื่อง “Research development: กลยุทธ์การเขียน ผลงานวิชาการอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ” เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 2-104 ชั้น 1 อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยทีมวิทยากรจากคณะสหวิทยาการ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนกศรีทุมมา อาจารย์รุ่งแก้ว พุ่มโพธิ์ อาจารย์ชาคริสต์ ยิบพิกุล และอาจารย์วิไลววรณ ทองใบอ่อน ซึ่งมีอาจารย์ นักวิชาการ ทั้งจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยคริสเตียนเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ (TCI กลุ่ม 1) และนานาชาติ (ฐาน Scopus) ตลอดจนแนวทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สู่สังคมมากขึ้น

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน