คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการเสวนาวิชาการ

Research development : การเขียนโครงการวิจัยอย่างไร เพื่อให้ได้รับทุนวิจัยทางการพยาบาลและสุขภาพ

     วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการเสวนาวิชาการ ” Research development : การเขียนโครงการวิจัยอย่างไร เพื่อให้ได้รับทุนวิจัยทางการพยาบาลและสุขภาพ ” เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรในการเสวนา ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกหญิง ดร.นงพิมล นิมิตรอานันท์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชินตา  เตชะวิจิตรจารุ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน