ผลงานและรางวัล

Call Us Now +66-3438-8555

การประกวดคลิปวิดีโอ "ตลาดต้องชม"
Second Runner-up Award from VDO Clip Contest “Must See Market”

        อาจารย์นิตยา เปล่งเจริญศิริชัย หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย นำนางสาวมนวไล จารุวัฒนชัย และนางสาววิภาวรรณ ผิวผ่อง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากผลงาน “ตลาดจีนโบราณซากแง้วชลบุรี” ในการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” จัดโดย กรมการค้าภายใน ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561
        Ms. Nittaya Phengjaroensirichai, Head of Bachelor of Science Program in Graphic Design and Multimedia brought Ms. Monwalai Jaruwattanachai and Ms. Wipawan Piwpong, the 3rd year of Graphic Design and Multimedia students to receive Second Runner-up Award for the clip “Saak Ngaew Chinese Market” from the VDO Clip Contest to publicize “Must See Market”organized by Department of Internal Trade of Thailand at Ministry of Commerce on Tuesday 22nd May 2018.

การประกวดโครงงาน “นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1”
Christian University of Thailand Student received Consolation Prize for “The 1stInformation Technology Innovation in Higher Education” Contest

        นางสาวกานต์พิชชา ชนะหุตานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะสหวิทยาการ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงาน “นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1” จัดโดย คณะกรรมการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561
        Ms. Karnpitcha Chanahutanon, a 4th year student of Graphic Design and Multimedia Program of the Multidisciplinary College received the consolation prize for “The 1st Information Technology Innovation in Higher Education” contest organized by Information Technology Program Committee, Association of Private Higher Education Institutions of Thailand under the Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn at Siam University on Thursday 26th April 2018.

การประกวดโครงงาน เรื่อง การออกแบบตกแต่งภายในสามมิติสำหรับบ้านขนาดใหญ่
Christian University of Thailand Student Received Second Runner-up Award for “3D Interior Design for Large House” Contest

        นางสาวกานต์พิชชา ชนะหุตานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะสหวิทยาการ ร่วมกับบริษัท แอนิเมทเต็ดสตอรี่บอร์ด (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงาน เรื่อง “การออกแบบ ตกแต่งภายในสามมิติสำหรับบ้านขนาดใหญ่” จัดโดย เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ.2561
        Ms. Karnpitcha Chanahutanon, a 4th year student of Graphic Design and Multimedia Program of Multidisciplinary College received Second Runner-up Awardfor “3D Interior Design for Large House” contest organized by Cooperative Education University Network of Lower Central Region 2018 at Siam University on Wednesday 4th April 2018.

การประกวดโครงการ/ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
Student of Christian University of Thailand Received the Winner Award for the Outstanding Project/Work Contest Innovative Cooperative Education

        นางสาวพิรญาณ์ รัตนะวัน และนางสาวณัฐมล โยงรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอุปกรณ์ ชีวการแพทย์และเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด โครงการ/ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา จากผลงานเรื่อง “การพัฒนา เครื่องต้นแบบไฟส่องหาเส้นเลือดในเด็กทารก” จากสถาบันการศึกษาในเครือข่าย สหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561
         Ms. Piraya Rattanawan and Ms. Nattamon Yongrum, the 4th year students of College of Health Sciences Program in Biomedical Equipment and Biomedical Technology received “the Winner Award from Outstanding Project/Work Contest on Innovation Cooperative Education for her work on “The Development of Light Machine in Baby’s Blood Vessel from Educational Institution in Cooperative Education Network in Lower Central Region of Thailand at Chaloemphrakiat Building, Siam University on Wednesday 4th April 2018.

นักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียนได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" การประกวดเขียนเรียงความ
C.U.T. Student received "The Winner Award" from Essay Contest

        นางสาวธมลวรรล สงประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะสหวิทยาการ ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" การประกวดเขียนเรียงความ (ประเภททีม) หัวข้อ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 6 จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิชาการบัญชี สมาคมสถาบันอุดมศึกาาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด (PWC) และบริษัทมาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561
        Ms. Tamonwan Songpasert, the 3rd year Accountancy student of the Multidisciplinary College received “the Winner Award” from the 6th Essay Contest on “Enhancing Moral, Ethics and Code of Conduct for Professional Accountants” organized by Accountancy Program Committee, Association of Private Higher Education Institutions of Thailand under the Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhron in cooperation with Price Waterhouse Coopers ABAS Co.,Ltd. Thailand and Mazars (Thailand) Co.,Ltd. at University of the Thai Chamber of Commerce on Friday 26th January 2018.