THAI ENG

ปฏิทินการศึกษา

Call Us Now +66-3438-8555

การจัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

บริการด้านส่งเสริมสุขภาพและรักษาเบื้องต้น

บริการปฐมพยาบาลและรักษาเบื้องต้นแก่นักศึกษา

บริการส่งต่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ประสานงานการเรียกร้องสินไหมทดแทนกรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหต

บริการหอพักนักศึกษา

บริการห้องพักแก่นักศึกษา ที่สะอาด ปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู้ ...คลิกดูรายละเอียด... ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน เรื่อง "การกำหนดให้นักศึกษาพักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยคริสเตียน" ...คลิกดูรายละเอียด...

บริการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.และ กรอ.)

บริการด้านการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

บริการด้านการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

บริการแนะแนวและจัดหางาน

ประสานงานการทำงานเพื่อหารายได้ในระหว่างเรียนของนักศึกษากับส่วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาและบริการสายด่วน Hot Line

ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดหางานให้แก่นักศึกษา

บริการทุนการศึกษา

มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามากมาย.

บริการขอผ่อนผัน เข้ารับราชการทหารและการศึกษาวิชาทหาร

ประสานงานขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่นักศึกษา

ประสานงานและร่วมดูแลนักศึกษาในการศึกษาวิชาทหาร

บริการสนามกีฬา

มีสนามกีฬาหลากหลายประเภท ทั้งสนามกีฬาในร่มและกลางแจ้งให้บริการแก่นักศึกษา

มีอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัยให้บริการ

Contact


144 Moo 7, Donyaihom, Muang District, Nakhonpathom, Thailand 73000, Tel. +66-3438-8555, Fax +66-3427-4500 E-mail: admission@christian.ac.th  

Links


Follow


Christian Universitry of Thailand © 2018. All Rights Reserved.