ปฏิทินการศึกษา

Call Us Now +66-3438-8555

• ระดับปริญญาตรี

• ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
• ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
• ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
• Academic Calendar for the Bachelor's Degree Programs (International Programs) Academic Year 2561
• Academic Calendar for the Bachelor's Degree Programs (International Programs) Academic Year 2560
• Academic Calendar for the Bachelor's Degree Programs (International Programs) Academic Year 2559


• ระดับบัณฑิตศึกษา

• ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
• ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
• ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
• Academic Calendar for the Graduate Programs 2015 (International Programs)

• ตรวจสอบผลการเรียน

• การจัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา
    • บริการด้านส่งเสริมสุขภาพและรักษาเบื้องต้น
        • บริการปฐมพยาบาลและรักษาเบื้องต้นแก่นักศึกษา
        • บริการส่งต่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
        • บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
        • ประสานงานการเรียกร้องสินไหมทดแทนกรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหต

• บริการหอพักนักศึกษา
        • บริการห้องพักแก่นักศึกษา ที่สะอาด ปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู้ ...คลิกดูรายละเอียด...
        • ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน เรื่อง "การกำหนดให้นักศึกษาพักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยคริสเตียน"...คลิกดูรายละเอียด...

• บริการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.และ กรอ.)
        • บริการด้านการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
        • บริการด้านการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

• บริการแนะแนวและจัดหางาน
        • ประสานงานการทำงานเพื่อหารายได้ในระหว่างเรียนของนักศึกษากับส่วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
        • บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาและบริการสายด่วน Hot Line
        • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดหางานให้แก่นักศึกษา

• บริการทุนการศึกษา
        • มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามากมาย

• บริการขอผ่อนผัน เข้ารับราชการทหารและการศึกษาวิชาทหาร
        • ประสานงานขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่นักศึกษา
        • ประสานงานและร่วมดูแลนักศึกษาในการศึกษาวิชาทหาร

• บริการสนามกีฬา
        • มีสนามกีฬาหลากหลายประเภท ทั้งสนามกีฬาในร่มและกลางแจ้งให้บริการแก่นักศึกษา
        • มีอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัยให้บริการ