คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ สนับสนุนชุด PPE เครื่องตรวจวัดออกซิเจน น้ำดื่ม

และสิ่งของที่จำเป็นให้กับบุคลากรทางการแพทย์

     อาจารย์ ดร.อนุธิดา  ประเสริฐศักดิ์ อาจารย์สุภัสสรา  วิภากูล อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์  ตระกูลโชคอำนวย และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ  ได้สนับสนุนชุด PPE เครื่องตรวจวัดออกซิเจน น้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ทางหลักสูตรฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนเงินและมอบสิ่งของจำเป็นใช้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน