กิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ

     เนื่องด้วยวันที่ 20 มกราคม ของทุกปีทางสภากายภาพบำบัดได้กำหนดให้เป็นวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในการดูแลสุขภาพและเป็นการประชาสัมพันธ์วิชาชีพให้ประชาชนได้รู้จักและสามารถเข้าถึงมากขึ้น โดยปี 2565 นี้ ทางสภากายภาพบำบัดได้กำหนดหัวข้อเรื่อง “กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาวะดีวิถีใหม่” เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป โดยทางอาจารย์และนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 2 สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดกิจกรรม การประเมินสมรรถภาพร่างกายขั้นพื้นฐาน แก่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยคริสเตียน เพื่อเป็นส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถภาพร่างกายขั้นพื้นฐาน ดังนี้

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ฐานที่ 1 การตรวจประเมินร่างกายทั่วไป มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต และสอบถามอาการเจ็บป่วย เป็นต้น

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ฐานที่ 2 Hand grip เป็นการทดสอบความแข็งแรงของการบีบมือ เพื่อทราบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของรยางค์ส่วนบน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ฐานที่ 3 Sit and reach การทดสอบความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อลำตัวและขา เพื่อทดสอบความยืดหยุ่นของร่างกาย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ฐานที่ 4 Skinfold and waist hip ratio การประเมินความหนาของชั้นไขมันใต้ผิวหนัง และสัดส่วนของเอวและสะโพก เพื่อประเมินภาวะเสี่ยงต่อน้ำหนักเกิน และภาวะอ้วน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ฐานที่ 5 การให้คำแนะนำ เมื่อผ่านครบทุกฐาน ก็จะได้รับการประเมินผลและการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพต่อไป เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีและแข็งแรงของร่างกายในการต่อสู้กับโรคภัยต่อไป

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”