สาขาวิชากายภาพบำบัด ผ่านการรับรองสถาบันจากสภากายภาพบำบัด

     สภากายภาพบำบัด ได้พิจารณาผลการตรวจรับรองสถาบัน โดยมีมติให้การรับรองสถาบัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียนเป็นระยะเวลา 4 ปี

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”