หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ คณะสหวิทยาการ

ร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

โครงการ การสัมมนาวิชาการ เรื่อง PDPA สำหรับสถานประกอบการ

     อาจารย์ ดร.อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์ รองคณบดีคณะสหวิทยาการ และหัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “PDPA สำหรับสถานประกอบการ” โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ คณะสหวิทยาการ ร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพย์สิน เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในส่วนผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้บุคลากรของบริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) ได้รับความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชยธวัช อติแพทย์ นายกสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากรบรรยายมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 25 คน แบ่งเป็น ผู้เข้าร่วมห้องประชุม จำนวน 20 คน และผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting จำนวน 5 คน

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”