คณะพยาบาลศาสตร์ นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2

เข้าร่วมเปิดห้องปฏิบัติการพยาบาล (Open house)

     คณะพยาบาลศาสตร์ นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ Bachelor of Nursing Science Program เข้าร่วมเปิดห้องปฏิบัติการพยาบาล (Open house) ในโครงการเปิดบ้านอาจารย์ใหญ่ ม.คริสเตียน ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”