โครงการ เปิดบ้านอาจารย์ใหญ่ ม.คริสเตียน ครั้งที่ 1

The First Christian University of Thailand Open House Project

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     มหาวิทยาลัยคริสเตียนร่วมกับ บริษัทตั้งใจเรียน จำกัด จัดโครงการ “เปิดบ้านอาจารย์ใหญ่ ม.คริสเตียน ครั้งที่ 1” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน  เป็นประธานเปิดงาน  ในกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     Christian University of Thailand cooperated with Tangjairean Co., Ltd. to organize the First  Christian University of Thailand Open House Project on Saturday 29th January 2022. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand presided  over the opening.                                                                             

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     มีการทดสอบความรู้ เข้าฐานกิจกรรม  อาทิเช่น ฐานกิจกรรมที่ 1 ห้องปฎิบัติการพยาบาล
Four activity bases related to 1. Nursing Laboratory,

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พยาบาล ฐานกิจกรมที่ 2 ห้องปฎิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (ห้องอาจารย์ใหญ่)
2. Anatomy Laboratory (Cadaver Room)

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ฐานกิจกรรมที่ 3 ห้องปฎิบัติการเครื่องมือชีวการแพทย์
3. Biomedical Instruments Laboratory

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ฐานกิจกรรมที่ 4 การจัดการบริการสุขภาพ
4. Health Service Management
were arranged to provide knowledge and conduct knowledge test for the participants.      

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”