กิจกรรมเปิดบ้านอาจารย์ใหญ่

     เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดได้เปิดห้องปฏิบัติการ กายวิภาคศาสตร์ โดยมีอาจารย์ ดร.กิตติพันธ์ อรุณพลังสันติ และอาจารย์ณัฎฐาพร แก้วโชติ เข้าร่วมให้ความรู้สาธิตชิ้นส่วนร่างอาจารย์ใหญ่ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้นักเรียนที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ยังได้ลองผ่าร่างอาจารย์ใหญ่อีกด้วย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”