คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม Online Marketing for Young Marketers

โดยหลักสูตรบริการธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย
คริสเตียน จัดโครงการ Online Marketing for Young Marketers ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยอาจารย์รุ่งแก้ว พุ่มโพธิ์ หัวหน้าหลักสูตรฯ พร้อมทั้งอาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตรฯ จัดโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ โรงเรียนศาลาตึก และโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์  และเสริมสร้างทักษะการเป็นนักการตลาดออนไลน์ในยุคดิจิทัล โดยมุ่งหวังว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีแนวทางในการสร้างรายได้จากการตลาดออนไลน์ในยุคดิจิทัล

 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน