คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รางวัลชนะเลิศ

“วิดีโอแนะนำสินค้า One Stop Print สติ๊กเกอร์กันน้ำ

และ โลโก้ร้าน WHITE LABEL ให้กับบริษัท One Stop Print”

     นางสาวเจนจิรา ปิ่นชาตรี นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้เข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564  ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดคือ “วิดีโอแนะนำสินค้า One Stop Print สติ๊กเกอร์กันน้ำ และ โลโก้ร้าน WHITE LABEL ให้กับบริษัท One Stop Print” และได้รับรางวัลชนะเลิศซึ่งได้เป็นตัวแทนในการประกวดระดับประเทศต่อไป

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน