หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพคณะสหวิทยาการ

โครงการ การวางแผนการลงทุนสำหรับนักลงทุนมือใหม่ “จากร้อยสู่ล้าน”

ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2565

     อาจารย์ ดร. อภินันต์ อันทวีสิน คณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประธานเปิดโครงการ การวางแผนการลงทุนสำหรับนักลงทุนมือใหม่ “จากร้อยสู่ล้าน” เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ซึ่งจัดโครงการผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting กล่าวรายงานโดยอาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เปิดโอกาสให้กับนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว เพื่อเรียนรู้การวิเคราะห์และการวางแผนการลงทุน และการบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและในอนาคตที่เทคโนโลยีทางด้านการเงิน (Financial Technology) จะเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร 1 ท่าน คือ คุณกนกพร อัศวยนต์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุน สมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย CFP® มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ และมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 40 คน

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”