คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์นวลตอง อนุตตรังกูร ได้เข้าร่วมทำหน้าที่เป็น National Technical Official (NTO)

    อาจารย์นวลตอง อนุตตรังกูร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ได้เข้าร่วมทำหน้าที่เป็น National Technical Official (NTO) ในการแข่งขัน 2021 Asian Rowing Championship ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี คลองบางไผ่ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 8-12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันด้วยกัน 13 ประเทศ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน