พิธีเปิดคลินิกกายภาพบำบัด

Christian University of Thailand

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดพิธีเปิดคลินิกกายภาพบำบัด โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ได้รับเกียรติจากนายอนุชา สะสมทรัพย์ รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นประธานเปิดคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยคริสเตียน วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

C.U.T.