C.U.T A-Math & Crossword Challenge 2018

Christian University of Thailand

สำนักศึกษาทั่วไป คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับ สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอเม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย จัดโครงการ C.U.T A-Math&Crossword Challenge 2018 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน99 ทีม โดยแบ่งเป็นการแข่งขัน A-math จำนวน 55 ทีม และการแข่งขัน Crossword จำนวน 44 ทีม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่ทีมผู้ชนะการแข่งขัน A-Math จำนวน 3 ทีม ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสกลวิทยา จังหวัดนครปฐม 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา จังหวัดนครปฐม และทีมผู้ชนะการแข่งขัน Crossword จำนวน 3 ทีม ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม จังหวัดนครปฐม 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ จังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้อง 06-101 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

C.U.T.