โครงการ “MDC Smart Knowledge”

Christian University of Thailand

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการ “MDC Youth Knowledge Raising 2018” หัวข้อเรื่อง Visual Effect เบื้องต้น แก่นักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ
จำนวน 34 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-108 อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

1
2
3
4
5
6
7
8
9

C.U.T.