โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการจากมหาวิทยาลัยฉางจุง คริสเตียน “Study Visit Program of Taiwanese Students from Chang Jung Christian University”

Christian University of Thailand

สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการศึกษาดูงานสาขาวิชา นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฉางจุง คริสเตียน ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม พ.ศ.2562 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ ศาสตราจารย์ เฉิน ไถ้สิ (Prof. Chen Tsaiti ) ภาควิชาการแปล (Department of Translation) ในโอกาสนี้นักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เช่น การรำไทย การละเล่นไทย การทำอาหารไทย และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ พระปฐมเจดีย์ พระราชวังสนามจันทร์ และอุทยาน ณ สิทธา Tourism and Service Innovation Program, College of Multidisciplinary organized a project for the study visit program of students from Chang Jung Christian University, Taiwan ROC. during 27th April – 5th May 2019 which aimed to strengthen relationship between students of the two institutions and exchange cultures of the two countries. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand delivered a welcome speech and offered souvenir to Professor Chen Tsaiti, Department of Translation. On this occasion, the students learned Thai arts and culture such as Thai dance, Thai folk plays, Thai culinary and took field trips to historical learning sites such as Phra Pathom Chedi, Sanam Chandra Palace and Na Satta Park.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

C.U.T.