การประกวดผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยของนักศึกษา “ นวัตกรรมก้าวไกล วิจัยก้าวหน้า พัฒนาสู่ 4.0 ”

Christian University of Thailand

อาจารยมัณฑนา สุขศรีอินทร์ รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ และ อาจารย์กฤษนารี แย้มเพ็ง นำนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 20 คน เข้าร่วมการประกวด นวัตกรรมและวิจัย ประจำปี 2562 “ นวัตกรรมก้าวไกล วิจัยก้าวหน้า พัฒนาสู่ 4.0 ” ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ชั้น มหาวิทยาลัยสยาม โดยการประกวดครั้งนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียนได้รับรางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ประเภทผลงานวิจัย เรื่อง “ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม การส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวานในชุมชนดอนยายหอม ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ” โดย นางสาวสุนันทนา ดีจงยาวงาม นางสาวณัฐนิชา เรือนเพชรและคณะ และประเภทผลงานนวัตกรรม เรื่อง “Safety Sensor” โดย นายคณิน เอี่ยมพงศ์สิริกุล นายธานนท์ อินสมร นางสาวจุฑามาศ พันทะชุม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

C.U.T.