สวัสดีปีใหม่ 2562 คณะกรรมการสภาการพยาบาล

Christian University of Thailand

ผู้ปกครองพิริยะ วิเศษจินดา นายกสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้ามอบกระเช้าของขวัญแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล รองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ 2562 ณ สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี จังหวัดนนทบุรี

1
2
3

C.U.T.