นมัสการพระเจ้าต้อนรับผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ชุดปี 2019 - 2022

Christian University of Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน นำบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสต้อนผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทยชุดใหม่ ชุดปี 2019 - 2022 ในวันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ

1
2
3
4
5

C.U.T.