พิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2560

Christian University of Thailand

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับพระกรุณาคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระดำเนินมาประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย คริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2560 ในโอกาสนี้ทรงประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 577 ราย ประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 7 ราย ระดับปริญญาโท 27 ราย ระดับปริญญาตรี 543 ราย ในโอกาสเดียวกันพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ประทานทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยคริสเตียน จำนวน 6 ราย ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

C.U.T.