กิจกรรม Design Thinking

Christian University of Thailand

มหาวิทยาลัยคริสเตียนร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า จัดกิจกรรม Design Thinking ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยลัยคริสเตียน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม นำการบรรยายและ Workshop เรื่อง Design Thinking โดย ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน คนที่ 1 นายกสมาคมการค้าส่งส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME และอาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับ ดร.สมานใจ ขันทีท้าว คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 1-204 มหาวิทยาลัยคริสเตียน มีผู้บริหารและอาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกและผู้ร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิด ระดมความคิดสร้างสรรค์ในมุมมองที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์การทำงานใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

C.U.T.