การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจในยุค 4.0

Christian University of Thailand

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครปฐม การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจในยุค 4.0 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษณ์ ภัทรธรรมาส อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด ณ ห้องประชุม 1-204 มหาวิทยาลัยคริสเตียน เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสิน 3 ท่าน คือ คุณวันชัย นิ้วประสิทธิ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดนครปฐม, คุณองอาจ รัตนศิริมนตรี เลขาธิการฝ่ายเกษตรกรรมและเศรษฐกิจพอเพียง และอาจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มอบโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่ทีมผู้ชนะการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ คือ ทีม Life DD จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม Three Star จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม สามสหาย จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร, รางวัลชมเชย จำนวน 2 ทีม คือ ทีม Angela จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม และทีม DRVC Herbal Drink จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

C.U.T.