Tourism Quiz Challenge 2018

Christian University of Thailand

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการ “Tourism Quiz Challenge 2018” มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ทีม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่ทีมผู้ชนะการแข่งขัน จำนวน 3 ทีม รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

C.U.T.