Christian University of Thailand Open House 2018

Christian University of Thailand

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการ Christian University of Thailand Open House 2018 วันที่ 15-16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และพิธีเปิดคลินิกกายภาพบำบัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ได้รับเกียรติจากนายอนุชา สะสมทรัพย์ รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นประธานเปิดคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยคริสเตียน ภายในงานได้จัดกิจกรรมวิชาการ ได้แก่ การตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน, กิจกรรมทักษะการปฏิบัติการพยาบาล, กิจกรรมกายภาพบำบัดด้วยการออกกำลังกาย กายภาพบำบัดด้วยไฟฟ้าและความร้อน กายภาพบำบัดเทคนิคทางหัตถการ และกายภาพบำบัดระบบประสาท, กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย, กิจกรรมการต่อวงจรดิจิทัลอย่างง่าย, กิจกรรม Sensory Test, กิจกรรมเปิดโลกวิชาชีพบัญชี, สาธิตการสร้างงานกราฟิกและมัลติมีเดีย, กิจกรรม “Medical Vocabulary Quizzes”, กิจกรรมของสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ได้แก่ การทำอาหาร คุกกี้ การจัดโต๊ะ Western Style และพับผ้า และสาธิตการใช้โปรแกรม Smart Classroom เป็นต้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

C.U.T.