คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รางวัลสร้างสรรค์นวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์และประเภทธุรกิจใหม่

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รุ่งแก้ว พุ่มโพธิ์ และอาจารย์เสาวลักษณ์ นัทธีศรี

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รุ่งแก้ว พุ่มโพธิ์ และอาจารย์เสาวลักษณ์ นัทธีศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า คณะสหวิทยาการ ได้รับรางวัลชนะเลิศการสร้างสรรค์นวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์ (Product) และประเภทธุรกิจใหม่ (New Business) ในการอบรมคณาจารย์เครือข่ายบัณฑิตพรีเมี่ยม “CP All Business Learning and Innovation” ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ