คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2564

    คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นวปฏล กิตติอมรกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน