คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

แผนการศึกษา สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
THUM3014 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 1*1 (0.5-1-1.5)
IENG3104 English I3 (2-2-5)
THUM3110 หลักการคิดและจิตวิทยาพื้นฐาน3 (3-0-6)
TSTA3103 การดำเนินการทางสถิติ3 (3-0-6)
TTIM3201 การตลาดเพื่อการจัดการธุรกิจ3 (3-0-6)
TTIM3301 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 13 (0-42-0)
รวมหน่วยกิต15 (11-44-23)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
THUM3015 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 2*1 (0.5-1-1.5)
IENG3105 English II3 (2-2-5)
THUM3109 คริสตจริยธรรมกับเป้าหมายชีวิต2 (1.5-1-3.5)
TSOC3106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 (1-2-3)
TTHA3102 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3 (2-2-5)
TTIM3202 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล3 (3-0-6)
TTIM3302 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 23 (0-42-0)
รวมหน่วยกิต16 (9.5-49-22.5)

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
THUM3016 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 3*1 (0.5-1-1.5)
IENG3106 English III3 (2-2-5)
THUM3110 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
TTIM3203 การบัญชีบริหารเพื่อการจัดการธุรกิจ3 (3-0-6)
TTIM3208 การจัดการการปฏิบัติการทางธุรกิจ3 (3-0-6)
TTIM3303 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 33 (0-42-0)
TTIM34XX วิชาเอกเลือก 1 3 (2-2-5)
รวมหน่วยกิต18 (13-46-28)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
THUM3017 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 4*1 (0.5-1-1.5)
IENG3107 English IV3 (2-2-5)
TTIM3205 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน 3 (3-0-6)
TTIM3206 การจัดการนวัตกรรมการค้า3 (3-0-6)
TTIM3213 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการนวัตกรรมการค้า3 (3-0-6)
TTIM3304 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 43 (0-42-0)
TTIM34XX วิชาเอกเลืก 2 3 (2-2-5)
รวมหน่วยกิต18 (13-46-28)

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
THUM3018 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 5*1 (0.5-1-1.5)
IENG3108 English V3 (2-2-5)
TTIM3207 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ3 (3-0-6)
TTIM3305 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 53 (0-42-0)
TTIM3312 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม3 (2-2-5)
TTIM3314 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 2 (1-2-3)
XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 13 (3-0-6)
รวมหน่วยกิต17 (11-48-25)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
THUM3019 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 6*1 (0.5-1-1.5)
TTIM3204 การเงินเพื่อการจัดการธุรกิจ3 (3-0-6)
TTIM3212 ธุรกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TTIM3211 หรือ ปัญญาประดิษฐ์เพื่อธุรกิจการค้า3 (3-0-6)
TTIM3306 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 63 (0-42-0)
TTIM3313 กระบวนการแก้ปัญหา2 (1-2-3)
TTIM3315 นวัตกรรมทางธุรกิจ 13 (2-2-5)
TTIM34XX วิชาเอกเลือก 33 (3-0-6)
รวมหน่วยกิต17 (12-46-26)

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
THUM3020 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 7*1 (0.5-1-1.5)
TTIM3307 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 73 (0-42-0)
TTIM3311 การจัดการคุณภาพและเพิ่มผลผลิต3 (2-2-5)
TTIM3316 นวัตกรรมทางธุรกิจ 23 (2-2-5)
TTIM34XX วิชาเอกเลือก 43 (2-2-5)
TTIM34XX วิชาเอกเลือก 53 (3-0-6)
XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 23 (3-0-6)
รวมหน่วยกิต18 (12-48-27)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
THUM3021 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 8*1 (0.5-1-1.5)
TTIM3308 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 83 (0-42-0)
รวมหน่วยกิต3 (0-42-0)

หมายเหตุ * คือ ไม่นับหน่วยกิต