คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

แผนการศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
TPHE3101 พลศึกษาและนันทนาการ 11(0.5-1-1.5)
THUM3109 คริสตจริยธรรมกับเป้าหมายชีวิต 2(1.5-1-3.5)
THUM3110 หลักการคิดและจิตวิทยาพื้นฐาน3(3-0-6)
TGMD3202 การวาดภาพ3(1-4-4)
TGMD3212 การเขียนบทสำหรับมัลติมีเดีย3(3-0-6)
THUM3014 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 1**1(0.5-1-1.5)
รวมหน่วยกิต12(9-6-21)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
IENG3104 English I3(2-2-5)
TPHE3102 พลศึกษาและนันทนาการ 21(0.5-1-1.5)
TTHA3102 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
TGMD3201 คอมพิวเตอร์กราฟิกพื้นฐาน3(2-2-5)
TGMD3204 การออกแบบและวาดภาพตัวการ์ตูน2(1-2-3)
TGMD3206 การสร้างโมเดลและภาพเคลื่อนไหวสามมิติ 13(2-2-5)
TGMD3211 ทัศนศิลป์2(1-2-3)
THUM3015 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 2**1(0.5-1-1.5)
รวมหน่วยกิต17(10.5-13-27.5)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต
TGMD3205 การสร้างสรรค์ภาพประกอบเรื่องสำหรับงานกราฟิกและมัลติมีเดีย2(1-2-3)
TGMD3207 การสร้างพื้นผิวและการระบายสีดิจิทัล 3(2-2-5)
TGMD3210 การถ่ายภาพดิจิทัล3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต8(5-6-13)

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
IENG3105 English II3(2-2-5)
TSOC3106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน2(1-2-3)
TGMD3208 คณิตศาสตร์สำหรับกราฟิกและมัลติมีเดีย33(3-0-6)
TGMD3303 การสร้างโมเดลและภาพเคลื่อนไหวสามมิติ 23(2-2-5)
TGMD3304 การสร้างงานกราฟิกเคลื่อนไหว 3(2-2-5)
TGMD3319 การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียสำหรับสื่อดิจิทัล3(2-2-5)
THUM3016 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 3**1(0.5-1-1.5)
รวมหน่วยกิต17(12-10-29)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
IENG3106 English III3(2-2-5)
TSTA3103 การดำเนินการทางสถิติ3(3-0-6)
TGMD3305 การสร้างภาพเคลื่อนไหวของตัวละคร3(2-2-5)
TGMD3307 วิชวลเอฟเฟกต์3(2-2-5)
TGMD3209 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกราฟิกและมัลติมีเดีย3(2-2-5)
TGMD3328 การตัดต่อวีดิทัศน์และภาพยนตร์แบบดิจิทัล 3(2-2-5)
THUM3017 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 4**1(0.5-1-1.5)
รวมหน่วยกิต18(13-10-31)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต
TGMD3327 การผลิตสื่อดิจิทัลออนไลน์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
--------------- วิชาเอกเลือก 13(2-2-5)
--------------- วิชาเอกเลือก 23(2-2-5)
รวมหน่วยกิต9(6-6-15)

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
IENG3107 English VI3(2-2-5)
TGMD3313 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับมัลติมีเดีย3(2-2-5)
TGMD3314 กฎหมาย และจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล1(0.5-1-1.5)
TGMD3321 เทคนิคการนำเสนองานกราฟิกและมัลติมีเดีย1(0.5-1-1.5)
TGMD3322 สัมมนาแนวโน้มการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย1(0.5-1-1.5)
TGMD3325 โครงงานการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย2(0-4-0)
--------------- วิชาเอกเลือก 33(2-2-5)
--------------- เลือกเสรี 13(2-2-5)
THUM3018 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 5**1(0.5-1-1.5)
รวมหน่วยกิต17(9.5-15-24.5)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
IENG3108 English V3(2-2-5)
TGMD3320 การจัดการธุรกิจด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย3(2-2-5)
TGMD3326 การวิจัยทางการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 2(1-2-3)
--------------- วิชาเอกเลือก 43(2-2-5)
--------------- วิชาเอกเลือก 53(2-2-5)
--------------- เลือกเสรี 23(2-2-5)
THUM3019 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 6**1(0.5-1-1.5)
รวมหน่วยกิต17(11-12-28)

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
TGMD3323 สหกิจศึกษาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 1 6(0-36-0)
THUM3020 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 7**1(0.5-1-1.5)
รวมหน่วยกิต6(0-36-0)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
TGMD3324 สหกิจศึกษาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 26(0-36-0)
THUM3021 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 8**1(0.5-1-1.5)
รวมหน่วยกิต6(0-36-0)

หมายเหตุ ** คือ รายวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร