พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

MOU Signing Ceremony

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ยูนิคแคร์ สเตชัน จำกัด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ   อธิการบดีมหาวิทยาลัย คริสเตียน  อาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ อาจารย์ ดร.ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

     บริษัท ยูนิคแคร์ สเตชัน จำกัด นำโดย คุณภูพาน นันทิยะกุล ประธานคณะกรรมการ บริษัท ยูนิคแคร์ สเตชัน จำกัด, คุณดาวเรือง แซ่กอ CEO ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิคแคร์ สเตชัน จำกัด และ ดร. สิริกานต์ อ้นสนกราน ประธานบริหารโรงแรมเอ็นสิริ รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล ละประธานกองเวทีประกวด Miss Earth Thailand เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ยูนิคแคร์ สเตชัน สหคลีนิก

     Christian University of Thailand by Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand, Dr. Thisanuwat Chaikoth, Dean of Health Sciences and Dr. Chontip Thipkaew, Head of Bachelor of Science Program in Physical Therapy of Christian University of Thailand signed the Memorandum of Understanding with Unique Care Station Co., Ltd., by Mr. Phupan Nantiyakul, Chairman of the Board of Unique Care Station Co., Ltd., Mrs. Daoreung Saekor, Chief Executive Officer of Unique Care Station Co., Ltd. and Dr. Sirikarn Ounsanakran, Chief Executive Officer of N-Siri Resort & Hotel and Chairman of Miss Earth Thailand Contest on 24 February, 2022 at Unique Care Station, United Medical Clinic.

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”