มหาวิทยาลัยคริสเตียน Christin University of Thailand

มหาวิทยาลัยคริสเตียน Christian University of Thailand

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์
เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริการวิชาการแก่สังคม

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  รุจนเวช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริการวิชาการแก่สังคม ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ กับ เทศบาลเมืองไร่ขิง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าพูด ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”