คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์
เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริการวิชาการแก่สังคม

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  รุจนเวช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริการวิชาการแก่สังคม ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ กับ เทศบาลเมืองไร่ขิง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าพูด ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”