คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม

ระหว่างมหาวิทยาลัยคริสเตียนและบริษัท โคเวอร์แมท จำกัด

     อาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมทั้งคณะฯ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมพิธีลงนามบันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยคริสเตียนและบริษัท โคเวอร์แมท จำกัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับอุตสาหกรรมในหลากหลายชนิดรวมทั้งผลิตภัณฑ์ด้านการต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัสในบริเวณจุดสัมผัสร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านการศึกษา พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน