คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ Moral Project ปี 2

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

    วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 นักศึกษาแกนนำในโครงการ Moral Project ปี 2 จากคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายนพรัตน์ จันต๊ะรังษี และนางสาวณัฐสุดา สุขเอียด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เรื่อง ” Ethical Leadership Camp for Nursing Students ” รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 2015 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน