ประชุมสัมมนา ระดมความคิดเห็นจากคณบดี องค์กรวิชาชีพสุขภาพ

เรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในปฏิญญา ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในการประชุมสัมมนา ระดมความคิดเห็นจากคณบดี องค์กรวิชาชีพสุขภาพ “เรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย” ครั้งที่ 3 เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ 2565 ณโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล กรุงเทพฯ

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”