หลักสูตร ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

Call Us Now +66-3438-8555

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
• สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Master of Nursing Science Program in Adult and Gerontological Nursing ...more detail...


 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
• สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
Master of Nursing Science in Nursing Management...more detail...

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
• สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Master of Education Program in Educational Administration...more detail...

หลักสูตรปริญญาเอก

• สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
Doctor of Philosophy in Public and Private Management ...more detail...

 

• สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
Doctor of Philosophy in Nursing  Management ...more detail...