กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

Call Us Now +66-3438-8555

   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน
และรักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงิน
 
   
  อาจารย์อุริส แจ้งเจริญ 
รักษาการรองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและฝ่ายสื่อสารองค์กร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศากุล ช่างไม้
รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ ดร. พรทิพย์ กวินสุพร
รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และรักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์ ดร.อภินันต์ อันทวีสิน
รักษาการคณบดีคณะสหวิทยาการ
และรักษาการผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย
ศาสนาจารย์ ดร.วันดี วจนะถาวรชัย
รักษาการคณบดี
คณะคริสตศาสนศาสตร์
อาจารย์สุภัสสรา วิภากูล
รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
อาจารย์ โสภิณ ทวีพงศากร
รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ ดร. พัชราภรณ์ ดวงชื่น
รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายควบคุมภายใน
ศาสนาจารย์ ดร.แพทย์หญิง วิจิตราอัครพิชญธร
อนุศาสก