คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะวิทย์รื่นเริง บันเทิงสายน้ำ สืบสานกระทงไทย สไตล์ New Normal

   สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับชมรมศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมจัดงาน “คณะวิทย์รื่นเริง บันเทิงสายน้ำ สืบสานกระทงไทย สไตล์ New Normal” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริม สืบสาน และสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทย ความเป็นไทยแบบมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาแสดงออกถึงความสามารถของตนในด้านที่ถูกต้องและเหมาะสม ภายในงานมีการจัดซุ้มร้านค้าเพื่อจำหน่าย ภายใต้มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งผู้ร่วมงานต้องสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ภายในงาน ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ภาพบรรยากาศโดย Live ผ่านเพจ Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพอีกด้วย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน