คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรม “Language for Fun”

     สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ได้จัดกิจกรรม Language for Fun เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Learning Through Play with M.C. ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     Tourism and Hospitality Management Program organized a project entitled “Language for Fun” on November 17, 2021 for high school students who intended to learn and improve their English proficiency and skills especially in a use of tourism and hospitality fields which is a part of the college’s project; Learning through Playing with M.C., Christian University of Thailand.

มหาวิทยาลัยคริสเตียน