คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

สัมมนาและแนะแนวการศึกษาต่อ “Keys to Successful Exam and Scholarship”

      อาจารย์สงกรานต์ กลมสุข จากสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ และคุณสรัญญา สุวรรณอาสน์ หัวหน้าฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นตัวแทนเข้าร่วมการสัมมนาและแนะแนวการศึกษาต่อ “Keys to Successful Exam and Scholarship” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยคริสเตียน และแนะนำทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สนใจในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ โดยมีผู้บริหารจาก NTC Group อาจารย์รวมทั้งนักเรียนจาก Sovannaphumi School เข้าร่วมรับฟังมากกว่า 400 คน

     Mr.Songkran Klomsook from Tourism and Hospitality Management Program and
Khun Saranya Suwanna-ardh, Head of International Affairs of Christian University of Thailand attended the “Keys to Successful Exam and Scholarship” to promote C.U.T. and scholarship offer to Sovannaphumi School students on October 20, 2021 through Zoom Meeting. In this event, there are more than 400 participants from NTC Group of Cambodia, administrators and students attended.

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน