คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีกับ คุณคณิน เอี่ยมพงศ์สิริกุล

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับ  คุณคณิน  เอี่ยมพงศ์สิริกุล ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2564 ของภาคกลาง จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน